Daj Konopi Popalić

Program terapii kierowany do osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich – Daj Konopi Popalić

Cel: ograniczenie szkód psychofizycznych i społecznych spowodowanych używaniem przetworów konopi indyjskich wśród 14 ich użytkowników oraz wzmacnianie umiejętności radzenia sobie z problemem używania narkotyków przez dziecko/osobę bliską  wśród 8 członków rodzin będących mieszkańcami woj. śląskiego, a w szczególności powiatu tarnogórskiego, poprzez:

 • wzbudzanie i podtrzymywanie motywacji do podejmowania zmian w dotychczasowym funkcjonowaniu,
 • dążenie do osiągnięcia abstynencji bądź ograniczenia używania przetworów konopi indyjskich,
 • uczenie rozpoznawania problemów związanych z używaniem przetworów konopi indyjskich i wypracowanie sposobów skutecznego ich rozwiązywania,
 • praca nad osobistymi problemami zagrażającymi trzeźwemu funkcjonowaniu,
 • podnoszenie wiedzy z zakresu działania narkotyków i rozwoju uzależnienia i kształtowanie umiejętności reagowania  i wspierania osób bliskich używających przetworów konopi indyjskich.

Odbiorcy: osoby w wieku powyżej 16 r.ż. używający przetworów konopi indyjskich w sposób problemowy bądź uzależnione, zamieszkujące województwo śląskie, a w szczególności powiat tarnogórski, oraz ich bliscy i członkowie rodzin.

Oferta:

 • sesje diagnostyczne,
 • konsultacje psychiatryczne,
 • indywidualne sesje Candis,
 • psychoterapia indywidualna,
 • psychoterapia grupowa,
 • psychoterapia par/rodzin,
 • poradnictwo rodzinne,
 • wsparcie psychologiczne dla członków rodzin,
 • konsultacje socjalne,
 • konsultacje prawne.

Osoby chętne do skorzystania z programu prosimy o kontakt pod nr telefonu: 32 454 83 00 od poniedziałku do piątku w godz. 14:00 – 18:00

Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii