Świadoma rodzina

Program wsparcia dla rodzin osób zagrożonych narkomanią i używających narkotyków „Świadoma rodzina”

Cel: Wzmacnianie umiejętności radzenia sobie z problemem używania narkotyków przez dziecko/osobę bliską wśród 40 członków rodzin i bliskich osób używających substancji psychoaktywnych, zamieszkujących teren woj. śląskiego, a w szczególności powiat tarnogórski, a w szczególności:

– podnoszenie wiedzy z zakresu działania narkotyków, mechanizmów uzależnienia, współuzależnienia,

– rozwijanie zdolności wychowawczych w zakresie konsekwentnego działania, rozpoznawania i zaspokajania potrzeb, prawidłowej komunikacji, poprawy relacji,

– zmiana zachowań i przyzwyczajeń w kontaktach z osobami używającymi narkotyków, – wypracowanie metod rozwiązywania sytuacji kryzysowych związanych z problemem narkotykowym

Odbiorcy: osoby – kobiety i mężczyźni – w różnym wieku, którzy:

– są rodzicami lub bliskimi (współmałżonek, rodzeństwo) osób używających narkotyków,

– doświadczają w rodzinie problemu narkotykowego,

– ich rodziny są zagrożone narkomanią,

– czują bezradność i bezsilność wobec zastanej sytuacji,

– są zagrożone wystąpieniem współuzależnienia,

– posiadają małą wiedzę nt. narkotyków i uzależnienia,

– posiadają niewystarczające umiejętności postępowania wobec osoby używającej narkotyków,

– posiadają niewystarczające kompetencje wychowawcze,

– borykają się z problemami i konsekwencjami swoich bliskich, które powstały w związku z używaniem narkotyków,

– doświadczają pogorszenia relacji z osobą bliską używającą narkotyków,

– są mieszkańcami powiatu tarnogórskiego.

Oferta:

warsztaty umiejętności wychowawczych,
zajęcia edukacyjno-informacyjne,
grupa wsparcia,
interwencje kryzysowe,
poradnictwo rodzinne,
konsultacje prawne.
Osoby chętne do skorzystania z programu prosimy o kontakt pod nr telefonu: 32 454 83 00 od poniedziałku do piątku w godz. 14:00 – 18:00

logo krajowe biuro ds. przeciwdziałania narkomanii    mz 

Program jest współfinansowany ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w ramach Narodowego Programu Zdrowia